PRIVACY POLICY LANDGOED DE KLOKKENBERG

Landgoed de Klokkenberg, gevestigd te (4834 XT Breda) aan de Fatimastraat 1, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van Persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Landgoed de Klokkenberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Landgoed de Klokkenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via navolgende contactgegevens:

Contactgegevens:
Landgoed de Klokkenberg
Fatimastraat 1
4834 XT Breda
Privacy contactpersoon: mevrouw C.J.M. van Baarle
telefoonnummer: 076-5656056
e-mailadres: c.vanbaarle@schonckschul.com

Persoonsgegevens

Omdat u gebruik maakt van onze diensten gebruiken wij uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c.vanbaarle@schonckschul.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Kopen van een woning op Landgoed de Klokkenberg

Voor de aankoop van een woning verwerkt Landgoed de Klokkenberg de volgende persoonsgegevens:

Landgoed de Klokkenberg zal alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens verwerken. Indien u danwel derden bepaalde gegevens over u niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst en dienstverlening uit te voeren. Indien u Persoonsgegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u een grondslag heeft om dat te doen, danwel betreffende derden informeert over de verwerking van hun gegevens door Landgoed de Klokkenberg en u daarbij naar deze Privacy Policy verwijst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij Persoonsgegevens verwerken:

Landgoed de Klokkenberg verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering en dienstverlening voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

Landgoed de Klokkenberg baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de Persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen, mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij Persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met de Persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Beveiliging Persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Juistheid van gegevens

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende Persoonsgegevens. Indien uw Persoonsgegevens danwel die van andere betrokkene(n) wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Bewaartermijn

Landgoed de Klokkenberg bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van Persoonsgegevens:

  1. Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres (NAW-gegevens):
    Deze relatiegegevens worden bewaard tot maximaal 20 jaar nadat het dossier is gesloten.
  2. Dossiergegevens:
    Deze gegevens worden minimaal 5 en maximaal 20 jaar bewaard, afhankelijk van de verjaringstermijn van het aansprakelijkheidsrisico.
  3. Financiële gegevens (facturen):
    De financiële gegevens worden maximaal 20 jaar bewaard.

De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van het aflopen van de termijn van het risico van beroepsaansprakelijkheid, die tot 20 jaar kan oplopen. Daarnaast doen relaties regelmatig in een later stadium nog een beroep op de inhoud van een dossier. De NAW-gegevens zijn nodig voor het kunnen vaststellen van een mogelijk tegenstrijdig belang.

Delen van Persoonsgegevens met derden

Landgoed de Klokkenberg deelt uw Persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In sommige gevallen worden Persoonsgegevens gedeeld op basis van uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw Persoonsgegevens in onze opdracht verwerken en die kwalificeren als verwerker in de zin van de AVG, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landgoed de Klokkenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking buiten de EU

Landgoed de Klokkenberg is een organisatie met werkzaamheden die over de geografische grenzen heen kunnen reiken. Gezien het internationaal karakter van de diensten die door Landgoed de Klokkenberg worden verleend, kunnen Persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Landgoed de Klokkenberg zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Landgoed de Klokkenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Landgoed de Klokkenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar c.vanbaarle@schonckschul.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Landgoed de Klokkenberg, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. U heeft tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Tot slot

Landgoed de Klokkenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mevrouw C. van Baarle, via c.vanbaarle@schonckschul.com.

Landgoed de Klokkenberg